Do góry

Polityka prywatności, regulamin sklepu

Polityka prywatności przygotowana zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (zwanym dalej „RODO”).

Zawiera informacje, w jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane osobowe, kto jest ich administratorem, a kto podmiotem przetwarzającym dane. W niniejszym dokumencie będą Państwo nazywani „Klientami”.

 1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „Administrator”) jest firma GRAMY GROUP Spółka Jawna z siedzibą w Tychach (43-100) ul.Stoczniowców 70 / budynek 3, NIP 6462800488, Regon 240754983, KRS 0000819787.
 2. Administrator chroni dane osobowe Klientów przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.
 3. Dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Przetwarzamy jedynie dane konieczne do zawarcia umowy sprzedaży, wprowadzone przez Klienta w momencie rejestracji w sklepie internetowym. W przypadku zapisania się do newslettera przetwarzamy dane do celów marketingowych za wyraźną zgodą wyrażoną w momencie zapisu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać w każdym momencie cofnięta poprzez panel klienta w sklepie lub poinformowanie Administratora poprzez adres mailowy: rodo@gramygroup.pl.
 4. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji, czy Administrator oraz Operator przetwarzają dane zgodnie z ich celem.
 5. Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 6. Klient może sam dokonać zmiany swoich danych poprzez panel klienta w sklepie internetowym bądź wystąpić do Administratora z prośbą o ich zmianę lub sprostowanie, w momencie gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.
 7. Klientowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym – całkowitego usunięcia danych. W tym celu powinien wystąpić do Administratora poprzez adres mailowy: rodo@gramygroup.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych, w przypadku opisanym w pkt 10.
 8. Klient może wystąpić do Administratora z żądaniem przeniesienia uprzednio przekazanych przez Klienta danych do innego Administratora.
 9. Dane osobowe Klientów uzyskane w celu wykonania umowy będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne w celu wykonania umowy, a następnie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być wystosowane wobec Administratora, tj. roszczenia z tytułu rękojmi lub roszczenia pochodzące od organów podatkowych (do 5 lat).
 10. Dane osobowe Klientów uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania danych Klienta w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa podmiotom trzecim w celu wykonania umowy dla Klienta. Podmiotami trzecimi w tym przypadku mogą być np. operatorzy płatności, firmy kurierskie, biura rachunkowe. W powyższych przypadkach Administrator przekaże jedynie dane niezbędne do wykonania określonej czynności w ramach umowy.
 12. Administrator może zostać zobowiązany do przekazania danych osobowych Klienta, na żądanie odpowiednich służb i organów, tj. sądu czy prokuratora, bez wiedzy Klienta tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa po wcześniejszej weryfikacji ich zasadności.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz innych na nim spoczywających, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości oszustwa i podszycia się pod Klienta.
 14. Administrator oświadcza, że nie stosuje mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
 15. Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia powyższych zasad przetwarzania.

Powyższa Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu.
 2. Konsument– zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego pod adresem: www.bfitnatural.pl
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gramylody.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 6. Towar– wszelkie prezentowane w serwisie przedmioty, w tym w szczególności: produkty żywnościowe, odzież sportowa, i inne;
 7. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy: GRAMY GROUP Spółka Jawna z siedzibą w Tychach (43-100) ul.Stoczniowców 70 / budynek 3, NIP 6462800488, Regon 240754983, KRS 0000819787 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 10. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: gramylody.pl Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem: gramylody.pl prowadzony jest przez GRAMY GROUP Spółka Jawna z siedzibą w Tychach (43-100) ul.Stoczniowców 70 / budynek 3, NIP 6462800488, Regon 240754983, KRS 0000819787.
 4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
  – zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
  – warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach  Sklepu Internetowego;
  – warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego
  – zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: – Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
  – Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
  – Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
  – Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
  – Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
  – Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.
 6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami praw GRAMY GROUP Spółka Jawna z siedzibą w Tychach (43-100) ul.Stoczniowców 70 / budynek 3, NIP 6462800488, Regon 240754983, KRS 0000819787 zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu gramylody.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie ofertę.

 

 

 

 

 

 

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w polskich nowych złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów dowozu / wysyłki.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach oraz podanie koniecznych do zawarcia Umowy sprzedaży danych osobowych.
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 6. GRAMY GROUP Spółka Jawna z siedzibą w Tychach (43-100) ul.Stoczniowców 70 / budynek 3, NIP 6462800488, Regon 240754983, KRS 0000819787 może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez GRAMY GROUP Spółka Jawna z siedzibą w Tychach (43-100) ul.Stoczniowców 70 / budynek 3, NIP 6462800488, Regon 240754983, KRS 0000819787 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię GRAMY GROUP Spółka Jawna. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody GRAMY GROUP Spółka Jawna.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny gramylody.pl usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym., np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionych informacji handlowych (spam),
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla GRAMY GROUP Spółka Jawna,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową gramylody.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  – przedmiotu zamówienia,
  – jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  – wybranej metody płatności,
  – wybranego sposobu dostawy,
  – czasu dostawy.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe (niezbędnych do zawarcia umowy) oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z GRAMY GROUP Spółka Jawna Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu gramylodyl.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

Dostawa

 1. Dostawa Towarów realizowana jest na terenie Gminy Tychy i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta sposób dostawy :
  Koszty dostawy na terenie Gminy Tychy :
  – przedpłata na konto 0,99 zł
  – płatność przy odbiorze 9,99 zł

– koszt dostawy 14,90 zł

 1. Zamówienia realizowane są co do zasady w ciągu 24h.
 2. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa w określonym czasie klient zostanie o tym fakcie poinformowany
 3. Klient, w przypadku zamówień przedpłaconych, zostaje zwolniony z kosztu dostawy, jeśli wartość jego zamówienia nie uwzględniającą kosztów wysyłki przekroczy lub będzie równa kwocie 100 zł.
 4. W przypadku gdy nie uda się zrealizować dostawy przez wybrany przez Klienta sposób dostawy, zostanie on o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo.

 

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a) płatnością w systemie bankowości elektronicznej na stronie sklepu gramylody.pl / b) płatnością przy odbiorze Towaru.
 3. Sposób uiszczenia ceny za pobraniem może być niedostępny dla danych zamówień, a GRAMY GROUP Spółka Jawna zastrzega sobie prawo oferowania tego sposobu płatności tylko dla wybranych zamówień.

 

Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

 1. Konsumentowi przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy o prawach konsumenta, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować GRAMY GROUP Spółka Jawna z siedzibą w Tychach (43-100) ul.Stoczniowców 70 / budynek 3, NIP 6462800488, Regon 240754983, KRS 0000819787 o podjętej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru, poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres zamowienia@gramygroup.pl. Po otrzymaniu wiadomości Sprzedawca wyśle potwierdzenie jego otrzymania.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Przedmioty zamówienia podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Reklamacje towarów

 1. GRAMY GROUP Spółka Jawna z siedzibą w Tychach (43-100) ul.Stoczniowców 70 / budynek 3, NIP 6462800488, Regon 240754983, KRS 0000819787 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres zamowienia@gramygroup.pl. GRAMY GROUP Spółka Jawna z siedzibą w Tychach (43-100) ul.Stoczniowców 70 / budynek 3, NIP 6462800488, Regon 240754983, KRS 0000819787 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną
 3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu oraz nie naruszenie produktu spożywczego
 4. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. GRAMY GROUP Spółka Jawna podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić GRAMY GROUP Spółka Jawna o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: GRAMY GROUP Spółka Jawna z siedzibą w Tychach (43-100) ul.Stoczniowców 70 / budynek 3, NIP 6462800488, Regon 240754983, KRS 0000819787, mailowo pod adres zamowienia@gramygroup.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. GRAMY GROUP Spółka Jawna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

Dane osobowe

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta przez GRAMY GROUP Spółka Jawna zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

 

Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy GRAMY GROUP Spółka Jawna a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy GRAMY GROUP Spółka Jawna a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę GRAMY GROUP Spółka Jawna.
 3. GRAMY GROUP Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany cen usług wpływających na cenę dostaw i Towarów – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Klient zostanie poinformowany z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiany w Regulaminie nie dotyczą Klientów, którzy zawarli Umowę sprzedaży przed wprowadzeniem zmian.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Polityka cookies

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji żądanych przez użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną przez

GRAMY GROUP Spółka Jawna z siedzibą w Tychach (43-100)

ul.Stoczniowców 70 / budynek 3,

NIP 6462800488, Regon 240754983, KRS 0000819787.

 

1 Definicje

 

 1. Administrator – oznacza GRAMY GROUP Spółka Jawna z siedzibą w Tychach (43-100) ul.Stoczniowców 70 / budynek 3, NIP 6462800488, Regon 240754983, KRS 0000819787, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze stron internetowych serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie gramylody.pl
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

2  Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis do indywidualnych preferencji każdego użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

3 Cele, w jakich wykorzystywane są cookies

Administrator wykorzystuje cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu,
 2. rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
 3. zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik,
 4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
 5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Administrator wykorzystuje cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

 1. utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
 3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

Administrator wykorzystuje cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe serwisu.

Administrator wykorzystuje cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

Administrator wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Administrator wykorzystuje cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrzny: Google Inc. z siedzibą w USA).

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

 

4  Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.
Koszyk Produkt usunięty. Cofnij
 • No products in the cart.